Naslovna
Naslovna - Monitoring implementacije Programa mjera iz Proširenog aranžman za Bosnu i Hercegovinu - Extended Fund Facility (EFF), finansijski podržanog od Međunarodnog monetarnog fonda

U cilju održavanja stabilnosti finansijskog tržišta, smanjenja fiskalnih troškova na minimum i ublažavanja rizika od sudskih postupaka povezanih s rješavanjem problema slabih banaka, entitetske vlade poduzimaju daljnje mjere kako bi se unaprijedio rad entitetskih razvojnih banaka i uveo nadzor od strane agencija za bankarstvo. Tražimo pomoć MMF-a i Svjetske banke kako bi unaprijedili upravljanje rizikom i transparentnost poslovanja entitskih razvojnih banaka. Izmjene i dopune zakona o entitetskim razvojnim bankama i izmjene i dopune zakona o agencijama za bankarstvo izvršit će se u skladu sa preporukama osoblja MMF-a i Svjetske banke.

Dodatne informacije

 • Status Nije implementirano
 • Rok 30.06.2018.
 • Originalni rok 30.11.2016.
 • Izvršilac mjere Vlada RSNarodna skupština RSVlada FBiHParlament FBiH
 • Strukturalna odrednica Strukturalna odrednica
 • Napredak i komentar Nema napretka kad je u pitanju provođenje ove mjere. Prema novom Dopunskom pismu namjere iz januara 2018. godine rok za provođenje mjere je pomjeren za kraj juna 2018. godine.
 • Željeni efekat Pojasniti mandat razvojnih ciljeva koji se odnose na rješavanje tržišnih neuspjeha i ograničavanje dozvoljenih djelatnosti, uključujući eliminiranje direktnog kreditiranja privatnog sektora; unaprijediti upravljanje razvojnim bankama kako bi poslovale nezavisno od vlade i tražiti zaključivanje ugovora za članove uprave prema kojima bi se naknada vezala za stvarni učinak; stavljanje razvojnih banka pod odgovarajuću superviziju i regulativu entitetskih agencija za bankarstvo; tražiti objavljivanje na internet stranicama razvojnih banaka godišnjih izvještaja eksterne revizije razvojnih banaka i svih fondova kojima upravljaju izvršenoj od strane uglednih međunarodnih revizorskih firmi.

Entitetske vlade i nadzorni odbori razvojnih banaka potpisat će okvir za regulisanje međusobnih odnosa kojim će se pojasniti uloge i odgovornosti strana.

Dodatne informacije

 • Status Nije implementirano
 • Rok 30.06.2017.
 • Originalni rok 30.06.2017.
 • Izvršilac mjere Vlada FBiHVlada RS
 • Napredak i komentar Nema napretka u implementaciji ove mjere.
 • Željeni efekat Osigurati da razvojne banke imaju održive poslovne modele i posluju na komercijalnoj osnovi.

Dovršiti proces širenja sistema trezorskog poslovanja na niže nivoe vlasti, u konsultacijama sa USAID-om.

Dodatne informacije

 • Status Nije implementirano
 • Rok 31.03.2019.
 • Originalni rok 31.03.2017.
 • Izvršilac mjere Vlada FBiHVlada RS
 • Strukturalna odrednica Strukturalna odrednica
 • Napredak i komentar Nema napretka u implementaciji ove mjere. Prema novom Dopunskom pismu namjere iz januara 2018. godine rok za provođenje mjere je pomjeren za kraj marta 2019. godine, zbog "kašnjenje zbog nabavki od strane donatora".
 • Željeni efekat Ograničena plata i smanjenjena ukupna zaposlenosti na kantonalnom nivou.

Planovi će biti napisani na osnovu registara koji će prethodno formirali Vijeće ministara i entitetske vlade u saradnji sa Svjetskom bankom.

Dodatne informacije

 • Status Nije implementirano
 • Rok 31.12.2018.
 • Originalni rok 30.06.2017.
 • Izvršilac mjere Vijeće ministara BiHVlada FBiHVlada RS
 • Strukturalna odrednica Strukturalna odrednica
 • Napredak i komentar Nije bilo informacija o provođenju ove mjere. Prema novom Dopunskom pismu namjere iz januara 2018. godine rok za provođenje mjere je pomjeren za kraj 2018. godine, zbog "tehničkog kašnjenja u uspostavljanju registra zaposlenih" na entitetskom, te zbog "potrebe da se provede funkcionalna analizu broja zaposlenih i plata" na državnom nivou.
 • Željeni efekat Reformisan javni sektor koji će omogućiti veću fleksibilnost u radno-pravnim odnosima i pomoći smanjenju broja uposlenih u javnom sektoru uz istovremeno povećanje efikasnosti.

"Tokom 2015. godine, ostvarena je snažna fiskalna konsolidacija, sa ukupnim deficitom na nivou od [0,1] posto BDP-a, što je u velikoj mjeri bilo rezultat smanjenja rashoda.

Usvojili budžete za 2016. godinu za Institucije BiH, Vladu FBiH i Vladu RS, koji su u skladu sa postizanjem stope ukupnog deficita od [0,9] posto BDP-a u 2016. godini. Odlučni u namjeri da smanje ukupni deficit na nivo ispod [0,3] posto BDP-a do

okončanja programa u 2019. godini, s ciljem postepenog smanjenja javnog duga na nivo ispod 40 posto BDP-a u srednjem roku"

Dodatne informacije

 • Status Odustalo se od provođenja
 • Rok 31.12.2019.
 • Originalni rok 31.12.2019.
 • Izvršilac mjere Vijeće ministara BiHVlada FBiHVlada RS
 • Napredak i komentar Smanjen javni dug na nivo ispod 40 posto BDP-a u srednjem roku. Prema izjavi Willija Kiekensa, direktora za BiH i Zorice Kalezić, savjetnice Izvršnog direktora od 7.9.2016. godine, cilj je smanjiti tekuću potrošnju za 3 posto BDP-a do 2019. godine. Udio javnog duga bi trebao pasti za 4 procentna poena da bi do 2019. godine došao na nivo od 40%.
 • Željeni efekat Smanjenje ukupnog deficita na nivo ispod (0,3) posto BDP-a

Pripremiti analizu neophodnih zakonskih mjera za zaštitu javnih sredstava.

Dodatne informacije

 • Status Nije implementirano
 • Rok 31.12.2016.
 • Originalni rok 31.12.2016.
 • Izvršilac mjere Vijeće ministara BiHVlada FBiHVlada RS
 • Napredak i komentar Nema napretka u implementaciji ove mjere.
 • Željeni efekat Ojačani standardi javnih nabavki u pogledu depozita javnih sredstava.

U skladu sa direktivama EU i zahtjevima Bazela izraditi zakone o bankama koji će ojačati korektivne i provedbene ovlasti supervizora, uvesti superviziju bankarskih grupa na konsolidiranoj osnovi, uvesti sveobuhvatan okvir za restrukturiranje banaka, te ukinuti posebne obavezne rezerve za depozite javnog sektora.

Jedna od mjera za konsolidaciju složenog finansijskog sektora, odnosno njegovu koordinaciju.

Dodatne informacije

 • Status Implementirano
 • Rok 30.11.2016.
 • Originalni rok 30.11.2016.
 • Izvršilac mjere Vlada FBiHVlada RSParlament FBiHNarodna skupština RS
 • Strukturalna odrednica Strukturalna odrednica
 • Napredak i komentar Zakon o bankama FBiH usvojen je 2. marta 2017. godine. Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio je Vladin Nacrt zakona o bankama i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo FBiH na sjednici 29. novembra. Zbog dugog nezasjedanja domova Parlamenta FBiH, Nacrt zakona o bankama usvojen je tek 29. novembar, te je već tada probijen rok iz Pisma namjere. Zakona o Agenciji za bankarstvo FBiH još uvijek je u procesu usaglašavanja domova. Zakon o bankama RS-a i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o agenciji za bankarstvo RS-a usvojeni su 30. decembra 2016. godine. Vlada RS-a na 99. sjednici 10. novembra usvojila Nacrt zakona o bankama RS-a i uputila ga na razmatranje NSRS-u. Vlada RS-a je zadati rok probila za svega mjesec dana što se, u odnosu na ostale mjere, može smatrati zanemarivim.
 • Željeni efekat Izbjegnut rizik od narušavanja strukture finansiranja banaka.

Registracija poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Pravilnikom o ravrstavanju na komercijalna i nekomercijalna gazdinstva je u toku, sa 14,6% poljoprivrednih gazdinstava registriranih kao komercijalna zaključno sa krajem aprila 2016. godine. Na osnovu registra, usmjeriti subencije.

Subvencije za poljoprivrednike se moraju usmjeriti isključivo na komercijalna poljoprivredna gazdinstva, kako bi se stimulisali poljoprivrednici da poštuju zakone i plaćaju doprinose i ostale troškove. Da bi se to postiglo, odnosno da bi se identifikovali komercijalni doprinosi, mora se prije svega napraviti registar istih.

Dodatne informacije

 • Status Nije implementirano
 • Rok 31.12.2016.
 • Originalni rok 31.12.2016.
 • Izvršilac mjere Vlada FBiHVlada RS
 • Napredak i komentar Prema Pismu namjere, registracija poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Pravilnikom o razvrstavanju porodičnih poljoprivrednih gazdinstava na komercijalna i nekomercijalna gazdinstva je u toku.
 • Željeni efekat Ušteđenih 5 miliona KM u poljoprivrednim subvencijama i povećanje od 10 KM u prihodima od obaveznih socijalnih doprinosa tokom 2016. u odnosu na prethodnu godinu, što će pomoći naporima da se ostvari fiskalnu konsolidaciju.

Parlament FBiH je usvojio novi Zakon o porezu na dobit, izrađen uz pomoć MMF-a, kojim se ukidaju olakšice za izvoznike, a povećavaju poticaji za investicije i pojašnjava porezni tretman amortizacije i rezerviranja za kreditne gubitke banaka. Iste izmjene i dopune podrazumijeva novi zakon u RS. Na taj način postići će se i harmonizacija entitetskih zakona. 

Stvaranje efikasnog tržišta uslovljeno je i pojednostavljenjem poreskog sistema. To svakako podrazumijeva i harmoniziranje entitetskih zakona, odnosno stvaranje jednakih uslova i obaveza na području cijele države.

Dodatne informacije

 • Status Implementirano
 • Rok 31.12.2016.
 • Originalni rok 31.12.2016.
 • Izvršilac mjere Vlada RSNarodna skupština RS
 • Strukturalna odrednica Strukturalna odrednica
 • Napredak i komentar Narodna skupština RS-a usvojila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit 5. januara 2017. godine. Rok za provođenje ove mjere bio je kraj 2016. godine, tako da se može reći da je probijanje roka zanemarivo iako ona nije ispunjena do određenog datuma.
 • Željeni efekat Harmonizirati entitetske zakone o porezu na dobit radi jačanja konzistentnosti, izbjegavanja dvostrukog oporezivanja između entiteta, umanjivanja poreznih poticaja i pojašnjenja poreznog tretmana rezerviranja za kreditne gubitke.

Uz pomoć MMF-a izvršiti pregled sistema raspodjele prihoda od indirektnih poreza između različitih nivoa vlasti, uključujući i unutar entiteta, s ciljem njegovog pojednostavljenja i automatizacije. Nakon toga uspostaviti novi sistem automatske raspodjele prihoda od UINO koji je u skladu sa preporukama MMF-a.

Kako bi došlo do uvođenja novog, potrebno je detaljno analizirati stari sistem raspodjele prihoda od indirektnih poreza.

Dodatne informacije

 • Status Implementirano
 • Rok 31.12.2016.
 • Originalni rok 31.12.2016.
 • Izvršilac mjere Vijeće ministara BiHVlada FBiHVlada RS
 • Napredak i komentar Pregled je izvršen čime je omogućena uspostava novog sistema.
 • Željeni efekat Omogućena uspostava novog sistema automatske raspodjele prihoda od UINO.